1. Hiệu trưởng : Ông Nguyễn Thanh Sơn.

2. Phó hiệu trưởng : Ông Huỳnh Văn Cảnh.

3. Phó hiệu trưởng : Bà Thái Mai Khanh.