Gồm có 01 Tổ Văn phòng và 06 Tổ chuyên môn.

  1. Tổ Văn phòng – Cô Võ Thị Thúy An – Tổ trưởng – SĐT 0932988144
  2. Tổ Khối 1 – Cô Lê Thị Sơn Thủy – Tổ trưởng –  SĐT 0834520820
  3. Tổ Khối 2 – Thầy Nguyễn Văn Hường – SĐT 0987832500
  4. Tổ Khối 3 – Thầy Nguyễn Văn Buôl – SĐT 0834520949
  5. Tổ Khối 4 – Thầy Nguyễn Văn Kỳ – SĐT 0984327403
  6. Tổ khối 5 – Thầy Nguyễn Văn Quan – SĐT 0353646585
  7. Tổ Bộ môn – Thầy Tống Văn Tháp Giang – SĐT 0919128380