Tổ Bộ môn : Có 06 thành viên.

  1. Thầy Tống Văn Tháp Giang – Giáo viên Tiếng Anh – Tổ trưởng.
  2. Thầy Nguyễn Văn Điền – Giáo viên Thể dục.
  3. Thầy Châu Trọng Anh – Giáo viên Thể dục.
  4. Thầy Lâm Quốc Dũng – Giáo viên Âm nhạc.
  5. Cô Lê Lưu Thu Thủy – Giáo viên Tiếng Anh.
  6. Thầy Ngọc Thảo – Giáo viên Mỹ thuật.