Gồm có :

  1. Cô Phạm Thị Lê Chi – Lớp 1A1.
  2. Cô Cao Thị Kim Cúc – Lớp 1A2.
  3. Cô Lê Thị Sơn Thủy – Lớp 1A3 – Tổ trưởng.