Gồm có :

  1. Thầy Nguyễn Văn Buôl – Lớp 3A1 – Tổ trưởng.
  2. Thầy Trần Thanh Hồng – Lớp 3A2.
  3. Cô Lê Thị Kiều Lan – Lớp 3A3.