Gồm có :

  1. Thầy Nguyễn Văn Kỳ – Lớp 4A1 – Tổ trưởng.
  2. Thầy Nguyễn Đức Một – Lớp 4A2.
  3. Thầy Phạm Văn Nhiệm – Lớp 4A3.