Gồm có :

  1. Cô Nguyễn Thị Thu Vân – Lớp 2A1.
  2. Cô Võ Thị Như Nguyệt – Lớp 2A2.
  3. Thầy Nguyễn Văn Hường – Lớp 2A3 – Tổ trưởng.
  4. Thầy Huỳnh Minh Trí – Lớp 2A4.
  5. Thầy Đặng Phước Đức – Lớp 2A5.